فراخوان ثبت نام گروه های مردمی و جهادی

کلیه گروه های مردمی و جهادی که مایل به همکاری در برنامه های قرارگاه جهادی شهید مرتضی کریمی هستند و با روحیه کار تشکیلاتی آشنایی کامل دارند می توانند از طریق تکمیل فرم زیر آمادگی خود را برای قرارگرفتن در لیست قرارگاه جهادی مرکزی شهید مرتضی کریمی اعلام نمایند…
 
بدیهی است قرارگرفتن در لیست قرارگاه هیچگونه الزام و مسئولیتی برای قرارگاه شهید کریمی در راستای ارایه و در اختیار گذاردن هرگونه تجهیزات و پشتیبانی و خدمات برای ثبت نام کنندگان این بخش ایجاد نمیکند و هرگونه اقدام به انجام این موارد صرفا بر اساس تشخیص و تصمیم قرارگاه شهید کریمی با در نظر گرفتن کلیه شرایط و قوانین حاکم در اساسنامه این قرارگاه و اولویت و استحقاق گروه های متقاضی لحاظ خواهد شد…